IP和地理位置接口
查询IP和地理位置所在地地名API

请求方式:get

请求地址:api.zjkhzx.cn/api/ip/api.php

返回格式:json

请求示例:api.zjkhzx.cn/api/ip/api.php?ip=101.10.20.30

请求参数:

名称 必填 类型 说明
  ip Y string 输出地理位置所在地地名
  local Y string 输出IP地址

返回参数:

名称 类型 说明
  code string 返回的地理位置IP
  local string 返回IP地址

返回示例:

{"josn"}